Stichting Aanpak Verlegenheid Enz. (SAVE)

Home    Zelfhulp    Levensloop    Stichting    Aanpak    Verlegenheid    Huishoudelijk reglement    Literatuur    Pesten    

Workshop reageren op kritiek en pesten  Therapieen    Recensies basiscursus VVM    Jaarverslag 2012    Bestuurlijke principes    Links

    Inbreng van lezers    Contact


Er wordt naar gestreefd deze website voortdurend actueel te maken.                                        Lettertype te groot? Ctrl. - (min), te klein? Ctrl +

Aanpak

Samenvatting: In het verleden is ruimschoots bewezen dat  het hier om zeer betrouwbare en degelijke organisaties gaat.

1. Taboe-doorbrekend: Voorkoming zelfmoord

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, even voorstellen: Mijn naam is Dick Schoneveld. 

Begin november 2012 werden we opgeschrikt door de zelfmoord van Tim Ribberink, die zijn hele leven lang was gepest. Op 11 december liep Fleur Bloemen onder een rijdende trein. De kans dat zulke afschuwelijke gebeurtenissen gauw worden vergeten is groot, want pesten lijkt zo normaal en van alle tijden: waar er rivaliteit is tussen mensen, is er de neiging om te pesten, het is een wijdverbreid verschijnsel en lijkt het meest voor te komen op scholen.  Een zeer ruime definitie van pesten luidt: "Het onsportief omgaan met rivaliteit". Het geweld, ja ieder onsportief gedrag op het voetbalveld, zoals trekken aan het shirt van de tegenstander, jaagt het pesten buiten het veld aan, en andersom. Immers, mensen beïnvloeden en imiteren elkaar. 

HEB JE PLANNEN OM JEZELF IETS AAN TE DOEN? JE KUNT ME BELLEN ZONDER DAT IK KOSTEN IN REKENING BRENG. ALS JE ZELFMOORD PLEEGT, DAN STRAF JE OOK MENSEN DIE NERGENS SCHULD AAN HEBBEN. ZIJ HEBBEN HET BESTE MET JE VOOR, KUNNEN JE NIET MISSEN EN HOUDEN VAN JE. GOOI HET KIND NIET MET HET BADWATER WEG. WANNEER DE PROBLEMEN VOORBIJ ZIJN, KUN JE MENSEN HELPEN DIE IN HETZELFDE SCHUITJE ZITTEN ALS JIJ NU. JE KUNT ME NU BELLEN ZONDER DAT IK KOSTEN IN REKENING BRENG EN ZONDER DAT IK IETS ANDERS TERUGVERLANG (0313-437487, eventueel antwoordapparaat, ik bel terug, of 06 130 231 61. EMAIL: DJSCHONEVELD@KPNPLANET.NL. MENSEN DIE PESTEN, HEBBEN EEN GESTOORDE KIJK OP DE WERKELIJKHEID EN OP MACHT. ZIJ TRACHTEN, UITERAARD TEVERGEEFS, MEER INHOUD EN BETEKENIS (??!!) AAN HUN LEVEN TE GEVEN (??!!) DOOR ANDEREN TE BESCHADIGEN, TE VERNEDEREN EN TE BELEDIGEN. DEERNISWEKKEND! WELK BEELD MOET JE VAN JE LEVEN HEBBEN OM JE HIERTOE TE VERLAGEN?! JE VERRIJKT JE LEVEN ALS JE IETS VOOR ANDEREN KUNT BETEKENEN. DIT IS EEN VAN DE MEEST BASALE EN VOOR DE HAND LIGGENDE UITGANGSPUNTEN VAN EEN ONTWIKKELDE EN BESCHAAFDE SAMENLEVING.
    IK ATTENDEER JE OP "PESTEN!" EN "WORKSHOP REAGEREN OP KRITIEK EN PESTEN". IK WIL BRIEVEN
MET JE OPSTELLEN OF IEMAND BELLEN (KOSTELOOS). 

De Stichting Aanpak Verlegenheid beperkt zich, qua suïcide, voornamelijk tot preventie via telefoongesprekken, e-mailcontact, persoonlijke gesprekken en behoedzame en discrete bemiddeling. 

KLIK AAN: "PESTEN!"

Verantwoording

Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een menselijke en een deskundige benadering. Het een sluit het ander echter niet uit. Het boek
"Psychologische gespreksvoering, een basis voor hulpverlening". van Prof. dr. G. Lang en prof. dr. H.T. van der Molen kan goede diensten bewijzen. Zie de pagina Literatuurlijst (2e titel) voor waardevolle extra informatie.

    Ik heb mijn aanpak, trouw aan het principe van zelfhulp, niet gestoeld op een officiële opleiding op therapeutisch gebied, maar op een diepgaande interesse in wat mensen beweegt. Ook is er uiteraard kennis genomen van elementen uit verschillende therapeutische en/of psychologische  stromingen en is er blijvende aandacht voor kennisverruiming. Verder is er ervaringsdeskundigheid o.m. in de vorm van jarenlang geboden hulp aan mensen met psychische problemen op het terrein van verlegenheid, dit in de Vereniging van Verlegen Mensen. Ik ben kortom vanaf het begin van de oprichting van genoemde zelfhulpvereniging in 1988, nauw betrokken geweest bij de uitbouw van deze vereniging, vooral in de vorm van ontwikkeling van cursusmateriaal en begeleiding van zelfhulpgroepen. De pagina Levensloop geeft aanvullend inzicht in mijn motivatie.
De handleiding en de zelfhulpmethode zijn destijds met zeer gunstig resultaat aan prof. Van der Molen voorgelegd.

Een gedegen analyse en plan van aanpak van het probleem pesten voor de lange termijn worden aangeboden in de website van de pest-psycholoog Bob van der Meer, www.bobvandermeer.info

2. Algemeen. Kinderen.

Verlegenheid kan zijn ontstaan door pesten.

De aanpak van verlegenheid bij kinderen is in principe hetzelfde als bij volwassenen, namelijk door hen te leren hoe weerbaar te kunnen zijn, en wel als volgt:

  1. Probleem-analyses maken op grond van de rationeel-emotieve theorie (gedachten bepalen de gevoelens).
  2. Communicatieve vaardigheden oefenen. Opkomen voor zichzelf kan gestalte krijgen door in de cursus aandacht te geven aan ook anderen. Dit kan heel goed  in de vorm van het effectief toepassen van communicatieve vaardigheden, die per definitie zowel het eigen belang als dat van de ander dienen. 

Dit kan geëffectueerd worden in de vorm van een cursus met een zelfhulp-concept. Hierbij leert de groep zichzelf te begeleiden door een goede samenwerking. Hierdoor stijgt het zelfvertrouwen zeer aanzienlijk. Altijd is een ouder aanwezig.

Uiteraard is het van belang de hulp af te stemmen op de verschillende ontwikkelingsstadia van kinderen in de diverse leeftijden.

Toelichting

Niet alleen de inhoud van de cursus is waardevol als instrument tegen verlegenheid maar ook het begeleiden  van de cursus door de kinderen zelf (zelfhulp) heeft een grote heilzame invloed, doordat dit begeleiden op zichzelf al een vermindering van verlegenheid tot gevolg heeft wegens positief denken, assertiviteit en onderlinge hulp. Zo leren kinderen een coach te zijn zowel voor zichzelf als voor andere kinderen.

Verantwoording
Dit is heel goed uitvoerbaar met gebruik van een speciale, op zelfhulp toegesneden methode, die ik in de periode 1989-1995 heb mogen ontwerpen en ontwikkelen. In genoemde periode en daarna was ik cursusbegeleider (regiocoördinator) van de Vereniging van Verlegen Mensen, waarin ik nu nog steeds als zodanig werkzaam ben. De vereniging is opgericht in 1988 en staat open voor in principe alle mensen vanaf 18 jaar die hun denkwijze en sociale vaardigheden willen verbeteren. Met bedoelde zelfhulpmethode is 17 jaar succesvol gewerkt bij het geven van de basiscursus van de vereniging. In 2002 en 2007 zijn er verbeterde herdrukken verschenen; daarbij zijn de principes van de zelfhulp, de z.g. groene-kaart-methode, geheel gehandhaafd op grond van de behaalde successen. Een onmisbare leidraad en een zeer belangrijke bron van materiaal bij het opstellen van de eigenlijke oefeningen waren het boek "Aan verlegenheid valt iets te doen, een cursus in plaats van therapie" van prof. dr. Henk T. van der Molen, nu decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmusuniversiteit, die beschermheer van de stichting is. (Zie huishoudelijk reglement). De directieve therapie, gekenmerkt door positieve uitgangspunten (voor een groot deel ontworpen en ontwikkeld door Kees van der Velden, destijds hoofdredacteur), heeft ook in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van de handleiding voor de basiscursus. De heer Van der Velden is nu wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de universiteit van Utrecht.

3. Algemeen. Volwassenen.

a. Oefenen met rationeel denken, probleemanalyses en communicatieve vaardigheden, zoals luisteren, spreken, assertiviteit.

b. Het ondersteunen van de Vereniging van Verlegen Mensen, die een uitgebreid aanbod verzorgt voor leden vanaf 18 jaar. Daarvoor zijn nooit voldoende kaderleden beschikbaar, en zij allen hebben het zo druk, dat zij vaak niet toekomen aan essentiële taken, 

Voorbeelden
Het zich bekwamen in het geven van interviews ten behoeve van ledenwerving. De stichting wil trachten hier een helpende hand te bieden. Een ander voorbeeld is het trainen in het goed geven van kritiek en reageren op kritiek, waarvoor de stichting workshops gaat geven vooral om het goed besturen van de vereniging te bevorderen. Klik aan: Workshop reageren op kritiek en pesten. Ten derde zijn vergadertechnieken onmisbaar voor de kaderleden die in een commissie of het bestuur samenwerken. Klik aan: Bestuurlijke principes. Ten slotte: Uiteraard wordt het aanbod van de vereniging doorlopend aan kritisch onderzoek onderworpen. Wat de basiscursus betreft wordt lering getrokken uit de ingevulde evaluatieformulieren, behorende bij les 10 en 20 van de cursus.

De stichting wil ook een voorportaal van deze vereniging zijn ten behoeve van hen die zich niet meteen in groepsverband willen toeleggen op overwinning van hun verlegenheid.4. Algemeen. Iedereen.
De stichting helpt iedereen die zichzelf wil helpen via het zelfhulp-concept van de stichting. De waarde van deze aanpak is in de afgelopen 17 jaren ruimschoots bewezen. Zelfhulp, gekoppeld aan goede begeleiding van de hulporganisatie, d.w.z. begeleiding met veel toewijding en zelfkritiek, werkt over het algemeen veel beter op het gebied van zelfvertrouwen dan praten alleen.  
                                                                                                              +_+_+_+_+_+_+_