Stichting Aanpak Verlegenheid Enz. (SAVE)

Home    Zelfhulp    Levensloop    Stichting    Aanpak    Verlegenheid    Huishoudelijk reglement    Literatuur    Pesten  

Workshop reageren op kritiek en pesten  Therapieen    Recensies basiscursus VVM    Jaarverslag 2012    Bestuurlijke principes  

  Links    Inbreng van lezers   Contact


Er wordt naar gestreefd deze website voortdurend actueel te maken.                                        Lettertype te groot? Ctrl. - (min), te klein? Ctrl +


Huishoudelijk reglement

van de Stichting Aanpak Verlegenheid, notarieel opgericht 22 november 2011 bij notariskantoor Pels Rijcken te Apeldoorn, door D.J. Schoneveld, Van Rhemenhof 11, 6956 AJ  SPANKEREN.

Registratienummer Kamer van Koophandel voor Arnhem: 53997654


Samenvatting: Hier wordt voornamelijk de verhouding tot de Vereniging van Verlegen Mensen geregeld.  

1. Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde worden gewijzigd.

2. De Stichting beschouwt zichzelf als een zusterorganisatie van de Vereniging van Verlegen Mensen  (VVM).

3. Aangezien een stichting geen leden heeft, is er geen grond voor rivaliteit tussen vereniging en stichting.

4. De stichting is opgericht mede uit respect en bewondering voor de bestuurs- en kaderleden van de vereniging; het besturen van een vereniging van verlegen mensen door verlegen mensen is per definitie niet eenvoudig. De stichting wil zo veel mogelijk een steun zijn in de rug van de vereniging bij het bereiken van haar doeleinden zonder de vereniging voor de voeten te willen lopen.

5. Het doel van de stichting is: Het ontplooien van activiteiten die direct of indirect gericht zijn op bestrijding van verlegenheid in de ruimste zin van het woord.

6. De stichting wil onder andere een denktank zijn voor andere organisaties op het gebied van verlegenheid.

7. De stichting wil onderzoeken of het mogelijk is dat zij met bemiddeling van scholen en onder de voorwaarde van aanwezigheid van één ouder (ivm PR), zelfhulpcursussen gaat geven voor kinderen met het oog op veel voorkomend pestgedrag op scholen en zelfmoordpogingen. Men wordt voor het leven getekend, als er niet snel afdoende hulp wordt geleverd. Zie de links Aanpak, Pesten en Workshop reageren op kritiek en pesten.

8. Het bestuur van de stichting kent één lid, en wel de oprichter, dit ten dienste van de slagvaardigheid. Om het nadeel van een eenhoofdig bestuur op te vangen zijn opgericht een Comité van Aanbeveling, een Adviesraad en een Raad van Toezicht. In het Comité en de Adviesraad hebben zitting prof. dr. H.T. van der Molen, decaan Sociale Wetenschappen van de Erasmusuniversiteit, de heer ds. P.G. Schoneveld, emeritus-predikant, en de heer W. Derksen, een oud-leraar voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.    
    De Raad van Toezicht wordt bemand door: 
De heer H. Otten, ex-onderwijzer en  vm.  penningmeeester van een wijkvereniging, en
de heer drs. A.J.G. van Oorschot, ex-voorzitter van de Vereniging van Verlegen Mensen.

9. De oprichter van de stichting wil lid blijven van de vereniging en streeft voortzetting van zijn functie(s) binnen de vereniging na. Medewerkers van de stichting worden aangemoedigd lid te worden of te blijven van de VVM en zich ook voor de VVM actief in te zetten.

10. De stichting wil de vereniging aanbevelen opdat een van de verenigingsdoelen wordt bereikt, namelijk het ledenaantal weer brengen op 1000.

11. De afkorting van de naam van de stichting is SAVE (Stichting Aanpak Verlegenheid Enz.).

12. Het Comité van Aanbeveling, de Adviesraad en de Raad van Toezicht hebben uit hoofde van hun status geen juridische bevoegdheden en verplichtingen.