Stichting Aanpak Verlegenheid Enz. (SAVE)

WELKOM. Het groene landschap van deze website vormt de veilige broedplaats voor een vrijmoedige uitbundigheid. Woorden zijn hier penseelstreken. 

Home    Zelfhulp    Levensloop    Stichting    Aanpak    Verlegenheid    Huishoudelijk reglement    Literatuur    Pesten  

Workshop reageren op kritiek en pesten   Therapieen    Recensies basiscursus VVM    Jaarverslag 2012    Bestuurlijke principes 

  Links  Inbreng van lezers  Contact

Er wordt naar gestreefd deze website voortdurend actueel te maken.                                        Lettertype te groot? Ctrl. - (min), te klein? Ctrl +

Home                            Zie de samenvatting van deze pagina 8 regels hieronder

Klik aan nieuwe pag.: "Workshop reageren op kritiek en pesten"

Indien spoed gewenst:
Voorkoming zelfmoord: Klik aan: "Aanpak"
, "Pesten" en 
"Workshop reageren op kritiek en pesten"...... Maar de stichting is niet alleen opgericht voor mensen in nood!!

De paragrafen 4 en 5 hieronder gaan over de cursussen. De conclusies staan in de paragrafen 6 en 7.
De Stichting is er voor alle mensen die willen werken aan hun communicatieve vaardigheden. Daarin is men nooit uitgeleerd. Ook voor niet verlegen mensen is een mooie rol weggelegd.

.
Samenvatting:
1. Er zijn meerdere mensen verbonden aan de stichting.
2en 3. De stichting wil een aanvulling zijn op de Vereniging van Verlegen Mensen.
4. De effectiviteit van zelfhulp is groot.
5. Het beheersen van communicatieve vaardigheden heeft tijd nodig.
6 en 7. Het is bijzonder aantrekkelijk, voordelig en nuttig onze cursussen te volgen en een leidende rol te vervullen.


1. Inleiding


Verlegen mensen zijn bescheiden mensen
. Bijvoorbeeld Hans Wiegel en Maarten van Rossem waren vroeger verlegen, hebben zijzelf meerdere malen gezegd. Verlegenheid is een statussymbool aan het worden. Maar het is toch fijn als u deze eigenschap voor een groot deel of geheel kunt overwinnen.

De stichting staat nog in de kinderschoenen. Zij wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling en een Adviesraad, bestaande uit:
1. Prof. dr. H.T. van der Molen, decaan faculteit Sociale Wetenschappen Erasmusuniversiteit. De heer Van der Molen is destijds gepromoveerd op               verlegenheid.
http://www.psyweb.nl/index.php?idPage=1154%3fiframe=/mvc/staf/home.php%3fsearch=henk_van_der_molen.htm
2. De heer ds. P.G. Schoneveld, emeritus-predikant.
3. De heer W. Derksen, oud-leraar voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.

Er is ook een Raad van Toezicht, die bestaat uit:
De heer H. Otten, ex-onderwijzer, vm. penningmeester van een wijkvereniging.
De heer drs. A.J.G. van Oorschot, ex-voorzitter van de Vereniging van Verlegen Mensen (VVM).

De oprichter van de stichting, Dick Schoneveld, is hun veel dank verschuldigd voor hun vertrouwen en bereidwilligheid, temeer omdat deze functies belangeloos worden uitgeoefend.


2. Wat wil de stichting?


De basisgedachte van  de stichting is dat verlegenheid extra snel en grondig wordt overwonnen via z.g. zelfhulp. De term zelfhulp wordt verklaard op een aparte pagina "Zelfhulp". Klik aan: ZelfhulpWij ontraden zelfhulp in een groep, als die hulp gelijktijdig met professionele groepstherapie wordt gegeven. Onze cursus is nl. intensief.
    De stichting wil kinderen helpen. Het pesten is een groot probleem.
    Ook wil de stichting een soort voorportaal en aanbouw zijn van de Vereniging van Verlegen Mensen (VVM). De vereniging is er voor mensen van 18 jaar en ouder, de stichting voor alle leeftijdscategorieën. De verantwoordelijkheden zijn gescheiden. De oprichter van de stichting is eveneens werkzaam in de vereniging.
 
    Lid worden van een vereniging is een weinig verlegen daad. Als u nog niet in groepsverband aan uw verlegenheid wilt werken, kunt u bij de stichting terecht. Na goede voorbereidende telefonische - en/of emailcontacten en/of desgewenst persoonlijke gesprekken kunt u lid worden van de vereniging.  
    De stichting wil workshops geven, desgewenst in samenwerking met de VVM (klik bv. aan: "Workshop reageren op kritiek en pesten", oefenen met het geven van interviews, e.d.)
   

3. De redenen tot oprichting zijn:


1. Het ledental van de VVM is de laatste 10 jaar meer dan gehalveerd. Ooit waren er 1100 leden, nu 400. Veronderstelde oorzaken:
    a. Men wil i.v.m. de tijdgeest snel gebruik maken en weer verder gaan. Het is inderdaad belangrijker zichzelf te helpen dan anderen, want om anderen te helpen moet je eerst jezelf helpen, maar anderen helpen schiet er vaak bij in door het huidige hoge levenstempo.
    b. Er is een spagaat tussen de VVM niet meer nodig hebben en zelf kaderlid willen zijn.
    c. De groei van het aantal organisaties die zich bezig houden met verlegenheid.
    De stichting wil eraan bijdragen dat het aantal van 1000 VVM-leden weer wordt gehaald.
2.
Er is in de VVM, zoals in bijna elke vereniging, gebrek aan kader, ook aan kader dat nieuw kader kan inwerken.De stichting wil, voornamelijk                 slechts als bemiddelaar (zelfhulp), dan ook iets doen aan deskundigheidsbevordering bij (kader)leden in de VVM.
3. Zelfhulp met cursus voegt veel wezenlijks toe aan het aanbod van hulporganisaties.
Zie de link "Recensies basiscursus VVM".
4. Noodzakelijke aanpak van het verontrustende pestprobleem, via zelfhulpcursussen en workshops voor schoolkinderen. Zie art. 7 huishoudelijk reglement. Zie ook de volgende drie pagina's: Aanpak, Pesten en Workshop reageren op kritiek en pesten


4. Zelfhulpcursus: Samenwerking tussen hulpgevers en hulpkrijgers

In de vereniging en stichting helpen we elkaar.
    Tussen haakjes: Ik kom in de verleiding het kopje aan te vullen met "(Symbiose)", want een dergelijke intensieve wederzijdse betrokkenheid van helper en geholpene kan voor hen beiden resulteren in een werkelijk ongelooflijke verlegenheidsreductie, mogelijk zelfs tot bijna het nulpunt. M.a.w. kader, voortkomend uit het cursistenbestand, is nodig.
    Wilt u uw verlegenheid goed aanpakken
, dan is de kans aanwezig, dat u rekening moet houden met enkele jaren hard werken in de Vereniging van Verlegen Mensen (VVM). (Zie www.verlegenmensen.nl) Als de verlegenheid echter niet diep zit, dan kunnen na een halfjaar, halverwege de cursus, reeds zeer goede resultaten worden geboekt. Dit komt door de hoge kwaliteit van de cursusboeken van erelid Jan van Wandelen. Zij zijn voor een groot deel gebaseerd op het baanbrekende werk van prof. Van der Molen (een cursus in plaats van therapie). Dit, samen met het zelfhulpconcept van de VVM-cursus, maakt dat de vereniging vaak al snel min of meer overbodig gevonden wordt; zelfhulp biedt weinig ruimte aan handhaving van verlegenheid. Enerzijds jammer, te meer omdat er ook nog de uitstekende vervolgcursus is. Anderzijds fijn, omdat het doel van de cursus is de cursus overbodig te maken.
    Bij het voortijdig zelfstandig verder gaan, wordt het bijzonder op prijs gesteld als u in de vereniging en/of de stichting een functie wilt vervullen om de hulp die u zelf kreeg door te geven aan anderen, zo de eigen verlegenheid nog verder terugdringend. Zo voel je jezelf extra nuttig.
("Ik doe ertoe.") Dit brengt een grote voldoening met zich mee en dus veel zelfvertrouwen. Het is dus maar beter de cursus wel af te maken. Zie in dit verband de link "Recensies basiscursus VVM".
    U kunt tijdens het volgen van de cursus op ieder gewenst moment bij de stichting leren interviews te geven voor ledenwerving. En dan kunt u een leidende rol spelen in een nieuw op te starten cursus van de vereniging, na het zelf volgen van de gehele cursus. Deze rol brengt een enorme vermindering van uw verlegenheid met zich mee. Ook is de kans groot dat er een plaats vrij is in de Activiteitencommissie van de vereniging.
    Wellicht denkt u wel: "Ik heb geprofiteerd van het belangeloze werk van anderen, en nu kan ik iets terug doen". Dan hebt u gelijk ook. Maar hoe mensen hun leven willen inrichten is hun zaak.

5. Cursusduur
Als de beleidslijn van de vereniging is haar leden aan haar te binden in verband met haar voortbestaan, via kader, dan lijkt een niet te korte cursus een goed hulpmiddel hiertoe onder het motto "Blijf actief in de vereniging". Verder duurt het drie bijeenkomsten voordat de zelfhulpmethode voldoende vertrouwd is geworden. Gebleken is dat bij veel mensen de verlegenheid zo diep zit, dat een cursusduur van 20 bijeenkomsten, met een tussentijdse oefenmogelijkheid van telkens twee weken, alles behalve een overbodige luxe is, aangezien het vertrouwd raken met 20 nieuwe communicatieve vaardigheden tijd kost.
    De cursusduur van 20 bijeenkomsten 1x per 14 dagen lijkt lang. Maar bedenk het volgende. Doen van huiswerk kan voor het grootste deel verwerkt worden in je gewone bestaande contacten. En het opzoeken van nieuwe situaties om te oefenen is in feite niet meer dan het aangaan van gewone uitdagingen, die je zonder cursus ook zou overwegen maar met cursus durft aan te gaan. Je wilt nu eenmaal  groeien als mens. Je zou het volgen van de cursus in een bepaald opzicht kunnen zien als iets wat vergelijkbaar is met de vermagering, een way of life, niet als een dieet, want een dieet is per definitie tijdelijk: als het dieet voorbij is val je weer terug. Je raakt nooit uitgeleerd op het gebied van de communicatieve vaardigheden.
    Het is bijvoorbeeld diep ingesleten om je meteen te verweren tegen kritiek (m.i. evolutionair bepaald als overlevingsstrategie), maar het is de kunst om nadere uitleg te vragen, dan te zeggen waar je het mee eens bent en waarmee niet, en wat je eraan gaat doen en wat niet. Enorm moeilijk is dit, want de mens heeft een emotionele behoefte aan erkenning, niet aan kritiek, zeker niet aan tactloos gegeven kritiek. Toch is ons doel goed te reageren op elke soort kritiek en op pesten. Als je kunt reageren op kritiek als bovenvermeld, dan werkt dit enorm bevrijdend. Het aanleren van goede communicatieve vaardigheden kost echter tijd, zodat een behoorlijke cursusduur vaak nodig is. Voor reageren op pestgedrag gelden weer andere adviezen. Klik aan: Workshop.  Die is te volgen los van de cursus, waarin het onderwerp kritiek overigens ook ruimschoots aan de orde komt.

6. Conclusie
Dat er een vereniging en een stichting bestaan waarin je alle communicatieve vaardigheden, als een sport of een spel, veilig en tegen een relatief spotgoedkope vergoeding jarenlang (onbeperkt) kunt oefenen, is uniek. Het is als bij een sportvereniging. Daar zeg je ook niet: "Mijn niveau is nu hoog genoeg, ik kan nu stoppen met sporten". Bij de VVM en de stichting worden alleen de zaalhuur en werkelijke andere kosten doorberekend. Er is geen winstoogmerk. De begeleiding wordt gratis verzorgd vanuit idealisme en het voordeel van de eigen ontwikkeling van de begeleider.

7. Eindconclusie
Meld je aan als begeleider na het volgen van de basiscursus, ook al ben je helemaal niet verlegen. Het is prachtig te werken met mensen, het kostbaarste in deze wereld.

    Je hoeft niet bang te zijn gestigmatiseerd te worden. De cursus is bedoeld voor alle mensen, jong of oud, hoog opgeleid of niet, verlegen of niet, die hun communicatieve vaardigheden willen verbeteren. Niemand is wat dit betreft ooit uitgeleerd. Weliswaar is de cursus het meest nuttig voor verlegen mensen, maar iedereen kan veel profijt trekken van de cursus.

                                                                                                                 +_+_+_+_+_+_+_+_